ระเบียบใหม่ เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2559

กู้สามัญ กู้ได้ 45 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท (ส่งชำระ 150 งวด)

กู้พิเศษ กู้ได้ 60 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท (ส่งชำระ 300 งวด) กู้สามัญร่วมได้ 25 เท่าไม่เกิน 1,200,000 บาท (ส่งชำระ 200 งวด)

สมาชิกบำนาญอายุไม่เกิน 75 ปี กู้สามัญร่วมได้ 25 เท่าของเงินบำนาญ ไม่เกิน 700,000 บาท
การหักเงินค่าหุ้น กู้สามัญ
1.เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และเป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 35%
2.ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. แต่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 45%
3.ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และไม่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 48%
4.เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. แต่ไม่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 48%
การหักเงินค่าหุ้น กู้พิเศษ
1.เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และเป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 25%
2.ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. แต่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 35%
3.ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และไม่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 38%
4.เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. แต่ไม่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 38%
หลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อซื้อ ทองรูปพรรณ
1.กู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาท และเมื่อรวมกับ ฉฉ. , ศ. , ป. และกู้หุ้นแล้วต้องไม่เกิน 90% ของหุ้น และจะต้องมีเงินเดือนเหลือ 10%
2.กรณีเงินเดือนเหลือไม่ถึง 10% ต้องลดเงินกู้ลง หรือชำระหนี้เงินกู้อื่น เช่น ฉฉ จนเงินเดือนเหลือ 10%
3.ส่งชำระ 100งวด
4.ส่งครบ 12 งวดกู้ใหม่ได้
5.มอบอำนาจให้กรรมการประจำเขตเท่านั้น
6.สมาชิกบำนาญที่หักเงินต้น ฉฉ.. ไม่ได้ หรือ หักเงินต้นได้ไม่ครบตามสัญญาจะกู้ไม่ได้
หลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อซื้อ ทองรูปพรรณ
7.กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย จะต้องงดกู้ไว้ 3 เดือนนับจากเดือนที่ผิดนัด
8.สมาชิกที่ขยายงวดจะต้องงดกู้ไว้จนกว่าจะครบ 36 งวด
 
เลขที่สมาชิก
 หากมีการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ท่านสมาชิกสามารถลบข้อความวงเงินกู้ออกเพื่อให้โปรแกรมคำนวณสิทธิ์ใหม่
?

ประเภทสัญญาเงินกู้
รายละเอียด 0

คำนวณเงินกู้ คำนวณการส่งชำระ
สิทธิ์กู้ เงินต้น
งวดชำระ ดอกเบี้ย
?
หุ้นสมาชิก 0 รวม
หักซื้อหุ้น 0 หมายเหตุ
?
หักหนี้เดิม 0
คงเหลือประมาณ 0
?