ยื่นบันทึกยินยอมถอนเงิน

จากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ผ่านช่องทางต่างๆ
****การถอนเงินผ่านบัตร ATM ธนาคารธนชาติ ทำรายการได้ 24 ช.ม. แต่มีค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท ต่างจังหวัด ต่างธนาคารครั้งละ 20 บาท ส่วนการถอนเงินฝากผ่านแฟกซ์ , เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์ ทำรายการได้เฉพาะในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ โดยจะรวบรวมคำขอถอนผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกเป็น 3 ช่วง

  เลขที่สมาชิก  Label

เบอร์โทรศัพท์         เลือกบัญชี    
1.ถอนเงินฝากผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท  

2.ถอนเงินผ่านเครื่องโทรสาร (FAX) วงเงินไม่เกินจำนวนที่มีในบัญชีเงินฝากนี้ ข้าพเจ้าตกลงว่าการถอนเงินฝากดังกล่าว เป็นการถอนเงินฝากเช่นเดียวกับการถอนเงินฝาก ณ ที่ทำการของสหกรณ์ โดยมิต้องลงลายมือชื่อในใบถอนเงินฝากอีกแต่อย่างใด

3.ถอนงินผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ฯ วงเงินไม่เกินจำนวนที่มีในบัญชีเงินฝากนี้ ข้าพเจ้าตกลงว่าการถอนเงินฝากดังกล่าว เป็นการถอนเงินฝากเช่นเดียวกับการถอนเงินฝาก ณ ที่ทำการของสหกรณ์ โดยมิต้องลงลายมือชื่อในใบถอนเงินฝากอีกแต่อย่างใด รวมทั้งยินยอมรับผิดชอบการใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์สหกรณ์ เพื่อการถอนเงินฝากนั้นทุกประการ

4.ถอนเงินผ่านโทรศัพท์ โดยกำหนดรหัสผ่านตัวเลข 6 หลักคือ      วงเงินไม่เกินจำนวนที่มีในบัญชีเงินฝากนี้ ข้าพเจ้าตกลงว่าการถอนเงินฝากดังกล่าว เป็นการถอนเงินฝากเช่นเดียวกับการถอนเงินฝาก ณ ที่ทำการของสหกรณ์ โดยมิต้องลงลายมือชื่อในใบถอนเงินฝากอีกแต่อย่างใด รวมทั้งยินยอมรับผิดชอบการใช้รหัสผ่านเพิ่มเติมดังกล่าวหรือรหัสผ่านที่กำหนดไว้ เพื่อการถอนเงินฝากนั้นทุกประการ

  การถอนเงินฝากผ่านช่องทาง FAX,Website,โทรศัพท์ ให้โอนเงินตามจำนวนที่ถอนเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า คือ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา    บัญชีเลขที่     (หากเลขที่บัญชีไม่ถูกหรือมีการเปลี่ยนแปลงกรุณา Fax ส่งสำเนาหน้าแรกเลขที่บัญชีมาที่ 045-631-476 หรือยื่นเองที่สหกรณ์ หรือฝากมากับกรรมการประจำเขต)