top1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานสากล เอื้ออาทรต่อมวลสมาชิกและสังคม
Sisaket Teacher Savings and Credit Cooperative Limited. Being a sustainable,safe and sound financial institution adhered to the principles of governance,
global standards,members and social concern.
main    brunei    kambudia    indo    lao    malaysia    myanmar    philipines    singapore    thai    vietnam   
ทรงพระเจริญ ในในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10
ประธานสหกรณ์ฯ
นายทวีศักดิ์ สังวัง
ประธานสหกรณ์ฯ

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นางชวนพิศ วิมลสุข
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

Please Scan Me
เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจากสหกรณ์ฯ
line id @coopsisaket please scan me @coopsisaket VOTE การให้บริการเว็บไซต์
หัวข้อข่าว

ข่าว ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุสำนักงานข่าวใหม่
ข่าว ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ของโรงเรียน
ข่าว ประกาศ ผลการแข่งขันการตอบปัญหาด้านสหกรณ์ประจำปี 2562
ข่าว ประกาศ เรื่องการแข่งขันการตอบปัญหาด้านสหกรณ์ประจำปี 2562
ข่าว ประกาศ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ของโรงเรียน
ข่าว ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562
ข่าว ปฎิทินการรับสมัครสมาคม สสอค.และ สส.ชสอ. ประจำปี 2562
ข่าว ประกาศ รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. อายุไม่เกิน 65ปี
ข่าว ปฏิทินการรับสมัครสมาคม สสอค. และ สส.ชสอ.ประจำปี 2562
ข่าว การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าว ผลการออกรางวัลตามโครงการมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกในด้านต่างๆ ประจำปี 2562
ข่าว วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน
ข่าว แนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกที่เกษียณในกำหนดและก่อนกำหนด
ข่าว สอ.ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
ข่าวประกาศ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ข่าวประกาศ การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออมฯ ในโรงเรียน
ข่าวประกาศ เชิญชวนสมัครสมาชิกเพื่อสวัสดิการต่างๆ
ข่าวคำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
ข่าวคำพิพากษาเรียกทรัพย์สินคืน
ข่าวพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ เน้นเรื่องการบังคับจำนอง
ข่าวพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

 รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)    คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ สมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย     คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ktb co-op คืออะไร
   

 
อยากรู้กู้ได้เท่าไหร่ ยื่นคำขอกู้ ตรวจสอบสถานะคำขอกู้  
คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณเงินปันผล ตรวจสอบยอดติดลบ  
ร้องเรียนด้านบริการ ยื่นแบบคำร้อง Online ตรวจสอบการเป็นสมาชิก  
 
 
 

24 สิงหาคม 2562 การแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ประจำปี 2562

พิธีทอดกระฐินสามัคคี ประจำปี 2562 สอ.ครูศรีสะเกษ จำกัด ทอดถวาย ณ วัดนกยูง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์
 
เริ่มฝาก 1 เมษายน 57 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ฝากเดือนละ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปี 30 ปี
100 1,222.35 6,630.42 14,726.13 24,610.91 51,416.87 69,410.23
200 2,444.70 13,260.84 29,452.26 49,221.83 102,833.75 138,820.46
300 3,667.06 19,891.25 44,178.39 73,832.74 154,250.62 208,230.68
500 6,111.76 33,152.09 73,630.62 123,054.57 257,084.37 347,051.14
1000 12,223.52 66,304.18 147,261.31 246,109.15 514,168.74 694,102.28
1500 18,335.28 99,456.27 220,891.96 369,163.72 771,253.11 1,041,153.42
2000 24,447.08 132,608.35 294,522.62 492,218.29 1,028,337.48 1,388,204.56

     ที่ รายการ ปี 2561 (12เดือน) ปี 2560 (11เดือน) เพิ่ม/ลด (-)
  1   ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 9,740,350,320.00 9,087,938,700.00 652,411,620.00
  2   ทุนสำรองและทุนอื่น 1,161,296,278.32 1,070,168,381.24 91,127,897.08
3 เงินรับฝาก 5,609,346,143.11 5,066,516,156.99 542,829,986.12
4 ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,995,000,000.00 3,195,000,000.00 (1,200,000,000.00)
5 เงินกู้ยืม 1,317,870,502.74 667,251,000.00 650,619,502.74
6 หนี้สินอื่น 74,681,287.57 72,371,271.94 2,310,015.63
7 กำไรสุทธิ 919,245,415.45 797,430,948.53 121,814,466.92
8 ทุนดำเนินการทั้งหมด 20,817,789,947.19 19,956,676,458.70 861,113,488.49
9 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 8,568,589,095.75 9,077,503,855.56 (508,914,759.81)
10 สมาชิกชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี 7,624,050,816.51 7,779,480,874.73 (155,430,058.22)
11 เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 19,995,232,046.40 19,050,693,767.16 652,411,620.00ที่ รายการ สหกรณ์ฯ ทั่วประเทศ
1 สมาชิกสหกรณ์ฯ 18,420 -
2 คบส. 16,362 -
3 ฌส.ศก.ปกติ/คู่สมรส/บุตร 20,113 -
4 ฌส.ศก.บิดา มารดา 4,756 -
5 สสอค. 12,071 285,894
6 สส.ชสอ. 9,017 280,963
7 ส.ส.ป.ท. - 19,334ที่ หมวดรายการจ่าย ได้รับอนุมัติ
1 หมวดเงินเดือน 20,950,920
2 หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 945,000
3 หมวดเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ 960,000
4 หมวดค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (สัมมนาสมาชิกกลุ่มต่างๆ ฯลฯ) 65,674,600
5 หมวดค่าตอบแทน (สวัสดิการสมาชิก เป็นสมาชิกนาน เกษียณ ถึงแก่กรรม ฯลฯ) 62,463,700
6 หมวดค่ารับรอง 1,105,600
7 หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป (ซ่อมแซม/ค่าไฟฟ้า/น้ำประปา/ไปรษณีย์/พัฒนาโปรแกรม ฯลฯ) 3,888,320
8 หมวดวัสดุครุภัณฑ์ 1,925,100
9 หมวดรายจ่ายอื่นๆ 10,912,000
  รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 168,825,240

หัวข้อสวัสดิการ
1.กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (จ่ายตามสัดส่วนของอายุการเป็นสมาชิก)
 • เป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี ได้รับ 20,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี ได้รับ 50,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกิน 2 ปีจ่ายเพิ่มปีละ 10,000 บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท

2.กรณีเกษียณอายุหรือออกจากราชการก่อนอายุครบเกษียณและต้องมีอายุสมาชิก 20 ปีขึ้นไป (ขอรับสวัสดิการในปีที่ออก/เกษียณหรือเมื่ออายุครบ 60 ปีเท่านั้น)
 • เป็นสมาชิก 20 ปี ได้รับ 10,000 บาท
 • อายุสมาชิกเกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ได้รับ 15,000 บาท
 • อายุสมาชิกเกิน 25 ปีขึ้นไปได้รับ 20,000 บาท (เมื่อถึงแก่กรรมนำไปหักออกจากเงินสวัสดิการ)

 


3.กรณีเป็นสมาชิกนานมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามช่วงอายุการเป็นสมาชิก
 • อายุสมาชิก 21 ปี ไม่เกิน 30 ปี ให้ได้รับ 1,000 บาท
 • อายุสมาชิก 31 ปี ไม่เกิน 40 ปี ให้ได้รับ 2,000 บาท
 • อายุสมาชิก 41 ปี ไม่เกิน 50 ปี ได้รับ 2,000 บาท
 • เป็นสมาชิก 51 ปี ขึ้นไป ได้รับ 4,000 บาท
 • แต่ละเกณฑ์รับได้ครั้งเดียว กรณี 21 ปีจะโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ของสมาชิก
4.บำเหน็จสำหรับสมาชิก
 • ขอรับในปีที่เกษียณ/เออรี่หรือเมื่อครบ 60 ปี/ลาออกจากราชการหรืองานประจำ หากไม่ขอรับ จะได้เมื่อถึงแก่กรรม (จ่ายจากดอกผลกองทุนคำนวณตามสัดส่วนอายุสมาชิก70% และหุ้น 30% ของผู้ขอรับในปีนั้น)

5.เงินโครงการบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม (คบส.)
 • เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ รับอายุไม่เกิน 40 ปีหรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 90 วัน บริจาคศพละ 30 บาท เสียชีวิตจะได้รับประมาณ 400,000 บาท (มีสมาชิก14,000 คนเศษ)

6.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด (ฌส.ศก.)
 • แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
 • สมาชิกปกติ / คู่สมรส / บุตร รับไม่เกิน 40 ปีเมื่อเสียชีวิตสมาชิกในกลุ่มเดียวกันออกเงินสงเคราะห์ศพละ 20 บาท และสมาชิกในกลุ่มบิดามารดาออกเงินสงเคราะห์ศพละ 5 บาท
 • บิดา/มารดา สมาชิกสมาคมในชั้นแรกจำกัดอายุไม่เกิน 65 ปี เมื่อเสียชีวิตสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน ออกเงินสงเคราะห์ศพละ 20 บาท และสมาชิกในกลุ่มสมาชิก ปกติ/คู่สมรส/บุตร ออกเงินสงเคราะห์ศพละ 5 บาท

7.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
 • บุตรอายุไม่เกิน 25 ปี เกณฑ์พิจารณา 1.ผลการเรียน 2.อายุการเป็นสมาชิก 3.เงินเดือนสมาชิก 4.จำนวนบุตร 5.คู่สมรสเป็นสมาชิก/ไม่เป็นสมาชิก 6.ไม่เคยได้รับทุนจากสหกรณ์ในรอบ 5 ปี/ประกาศรับสมัครประมาณเดือน ต.ค. ของทุกปี

8.ทุนสาธารณประโยชน์
 • เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เมื่อประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรีดเคารพศพ สาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม

9.สส.อค. ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปีละ 4,840 บาท

 • เสียชีวิตได้รับประมาณ 600,000 บาท (จ่ายเงินภายใน 90 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ)

10. สส.ชสอ. ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 4,820 บาท

 • เสียชีวิตได้รับประมาณ 600,000 บาท (จ่ายเงินภายใน 90 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ)

11.ส.ส.ป.ท.

 • ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคราวละ 2,000 บาท(สนง.อยู่ที่ สอ.ครูอุบล) รับอายุไม่เกิน 65 ปี

สหกรณ์ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7.20% เริ่ม 1 ม.ค. 62 และต้องทำสัญญาหลัก>
1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉ.ฉ. สีขาว/แดง (ATM)
 • กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ส่งชำระภายใน 12 งวด
 • คำนวณรายการหักสหกรณ์ฯ ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 22%
 • สมาชิกขอ งด ฉ.ฉ. เพื่อกู้ยืมออมสิน กู้ได้ 1/2 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 25,000 บาท

2.กู้เพื่อการศึกษา (ศ.)
 • กู้ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ส่งชำระ 150 งวด
 • กู้ทัศนศึกษาดูงานครึ่งปีละ 1 ครั้งๆ ละไม่เกิน 40,000 บาท (หากไม่กู้ในครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลังกู้ได้ 80,000 บาท)
 • คำนวณรายการหักสหกรณ์ฯ ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 10%

3.กู้หุ้น สมาชิกต้องมีหุ้นมากกว่าหนี้ หรือไม่มีหนี้
 • กู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้น (กู้ได้ทุกวัน/เวลาทำการ)
 • ส่งชำระหนี้เงินตั้นขั้นต่ำ 500 บาท (ชำระเกิน 100 งวดได้)
 • หลักฐาน (สำเนาบัตร,ทะเบียนบ้าน)

4.กู้เงินสามัญ
 • เป็นสมาชิกครบ 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 2 ปี กู้ได้ 45 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
 • เป็นสมาชิกครบ 2 ปี กู้ได้ 45 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ส่งชำระ 150 งวด ส่ง 6 งวดกู้ใหม่ได้
 • ค้ำประกัน 2 คน
 • เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก.และเป็นสมาชิก คบส.หักซื้อหุ้น 35%
 • ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก.และเป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 45%
 • เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และไม่เป็นสมาชิก คบส.หักซื้อหุ้น 48%
 • ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และไม่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 48%
 • เงินกู้สามัญพร้อมกู้พิเศษ สมาชิกปกคิกู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 1,200,000 บาท ส่ง 200 งวด
 • เงินกู้สามัญพร้อมกู้พิเศษ สมาชิกบำนาญกู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 700,000 บาท ส่ง 200 งวด

 

5.กู้เงินพิเศษ

 • เป็นสมาชิก 3 ปี กู้ได้ 60 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระ 300 งวด กู้สามัญร่วมได้ 25 เท่าไม่เกิน 1,200,000 บาท ส่งชำระ 180 งวด
 • สมาชิกบำนาญ กู้สามัญร่วมกับเงินกู้พิเศษได้ 25 เท่าของเงินบำนาญไม่เกิน 700,000 บาท

การหักเงินค่าหุ้น ในการกู้เงินพิเศษ

 • เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก.และเป็นสมาชิก คบส.หักซื้อหุ้น 35%
 • ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก.และเป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 45%
 • เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และไม่เป็นสมาชิก คบส.หักซื้อหุ้น 48%
 • ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และไม่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 48%

เงินกู้ฉุกเฉินสีดำ (ด.)

 1. กู้ชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าสมาคม สสอค./สส.ชสอ. และ ฌส.ศก. (กลุ่มบิดามารดา บุตร) กู้เท่าที่จ่ายจริงบวกให้อีกไม่เกิน 5,000 บาท ส่งไม่เกิน 50 งวด(ทำสัญญาครั้งเดียวสิ้นปีต่อไปสหกรณ์จะเบิกเงินกู้นำมาชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าให้โดยอัตโนมัติตามจำนวนจ่ายจริง)

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อซื้อทองรูปพรรณ (ท)

 1. ให้กู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาท ต้องไม่เกิน 90% ของหุ้น ส่งชำระ 100 งวด และเมื่อชำระหมดแล้วสามารถกู้ได้อีกหรือส่งชำระไปแล้ว 12 งวด สามารถกู้เพิ่มได้

เงินกู้สวัสดิการซื้ออาวุธปืน (ป)

 1. ให้กู้ได้เท่าราคาอาวุธปืนบวกด้วย 10,000 บาทต้องไม่เกิน 90% ของหุ้น ส่งชำระ 100 งวด

หมายเหตุ: ฌส.ศก.(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด)
คบส. (โครงการบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม)

   
 
      online  data analytics  google my business  ขณะนี้มีผู้เข้าชม 4 คน