หน้าแรก

ขอเปลี่ยนแปลงชำระเงินค่าหุ้น

ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำะหนี้

แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและที่อยู่

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินฝากประเภทออมทรัพย์

แจ้งความจำนงรับโอนเงินปันผลเฉลี่ยคืนคำอธิบาย

ขอเปลี่ยนแปลงชำระเงินค่าหุ้น
เป็นบริการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น Online เสมือนท่านมาเขียนคำขอที่สหกรณ์ฯ ยื่นคำขอเดือนนี้มีผลเดือนหน้า
วิธีใช้งานคือ ใส่เลขที่สมาชิก กดปุ่ม แสดงข้อมูล โปรแกรมจะแสดงอัตราค่าหุ้นเดิม
เลือก Option ว่าท่านสมาชิกจะลดหรือเพิ่ม หรือ งดส่งค่าหุ้น
ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สหกรณ์สามารถติดต่อท่านได้ ในกรณีที่จะต้องติดต่อสอบถาม(จำเป็นต้องกรอก)
กดปุ่มส่งคำขอ
เลขที่สมาชิก         
เดิมส่งค่าหุ้นเดือนละ
ได้รับเงินเดือน
โทรศัพท์
รหัสผ่านข้อมูลส่วนตัว