หน้าแรก

ขอเปลี่ยนแปลงชำระเงินค่าหุ้น

ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำะหนี้

แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและที่อยู่

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินฝากประเภทออมทรัพย์

แจ้งความจำนงรับโอนเงินปันผลเฉลี่ยคืนคำอธิบาย

แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและที่อยู่
เป็นบริการยื่นคำขอแจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน และที่อยู่ Online เสมือนท่านมาเขียนคำขอที่สหกรณ์ฯ ยื่นคำขอเดือนนี้มีผลเดือนหน้า
วิธีใช้งานคือ ใส่เลขที่สมาชิก กดปุ่ม แสดงข้อมูล โปรแกรมจะแสดงชื่อ-นามสกุล และหน่วยงานเดิมของท่าน หากท่านประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานให้เลือก ขอแจ้งสถานที่ปฏิบัติงาน จากนั้นใส่ชื่อหน่วยงานใหม่
หากท่านประสงค์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้เลือกเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จากนั้นเติมข้อมูลที่อยู่ใหม่
เมื่อกรอกข้อมูลจนครบทุกช่องรายการแล้ว คลิกปุ่ม ส่งคำขอ
เลขที่สมาชิก         
     
  หน่วยงานเดิม Label
หน่วยงานใหม่
       
ที่อยู่เดิม เลขที่
หมู่ที่
ถนน ตำบล
  อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
       
  เบอร์โทรศัพท์  
  รหัสผ่านข้อมูลส่วนตัว