หน้าแรก

ขอเปลี่ยนแปลงชำระเงินค่าหุ้น

ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำะหนี้

แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและที่อยู่

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินฝากประเภทออมทรัพย์

แจ้งความจำนงรับโอนเงินปันผลเฉลี่ยคืนคำอธิบาย

ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้
เป็นบริการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้ Online เสมือนท่านมาเขียนคำร้องที่สหกรณ์ฯ ยื่นคำขอเดือนนี้มีผลเดือนหน้า
วิธีใช้งานคือ ใส่เลขที่สมาชิก กดปุ่ม แสดงข้อมูล โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการส่งเงินงวดชำระหนี้เดิม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเงินค่างวด บริการนี้จะให้สมาชิกเพิ่มงวดชำระหนี้เท่านั้น ไม่สามารถลดค่างวดชำระลงได้เพราะต้องแจ้งผู้ประกัน
จากนั้นใส่จำนวนเงินค่างวดที่ต้องการเพิ่ม แล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก และคลิกที่ปุ่ม ปิด โปรแกรมจะแสดงเงินค่างวดใหม่ในคอมลัมน์ ขอเพิ่มเป็นงวดละ หากท่านสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญาอื่นๆ ก็ทำได้เช่นเดียวกัน
ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
คลิกที่ปุ่ม ส่งคำขอ
เลขที่สมาชิก         
เบอร์โทรศัพท์  
รหัสผ่านข้อมูลส่วนตัว