ยื่นคำขอกู้พิเศษ

คลิกที่เมนูเงินกู้พิเศษหากคุณต้องการยื่นคำขอกู้พิเศษ จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง พร้อมแล้วคลิกที่ปุ่ม ยื่นคำขอกู้ 

ยื่นคำขอกู้สามัญ

คลิกที่เมนูเงินกู้สามัญ หากคุณต้องการยื่นคำขอกู้สามัญ จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง พร้อมแล้วคลิกที่ปุ่ม ยื่นคำขอกู้

ยื่นคำขอกู้สามัญ
[หลักทรัพย์]

คลิกที่เมนูเงินกู้สามัญ หากคุณต้องการยื่นคำขอกู้สามัญ จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง พร้อมแล้วคลิกที่ปุ่ม ยื่นคำขอกู้

ยื่นคำขอกู้พิเศษ
ข้าพเจ้าเลขที่สมาชิก    ชื่อ-สกุล
อำเภอ
สังกัดโรงเรียน
เงินเดือน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่ปัจจุบัน
มีความประสงค์จะกู้เงินจากสหกรณ์    บาท ส่งชำระ  งวด
   บาท ส่งชำระ  งวด
 
 
 
 
มีความประสงค์ขอกู้เพื่อ  
 
โอนเงินกู้เข้าบัญชีเลขที่
   
คำชี้แจง ปกติการส่งคำขอกู้พิเศษจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและเอกสารเกี่ยวกับหลักประกันเงินกู้มาพร้อมกับคำขอกู้
ดังนั้น 1. การส่งคำขอกู้ผ่านอินเตอร์เน็ตจึงส่งได้เฉพาะผู้ที่เป็นผู้กู้รายเดิมที่ใช้หลักทรัพย์เดิม (ไม่เพิ่มหลักทรัพย์หรือไม่เปลี่ยนหลักทรัพย์ใหม่) และมีเอกสารเดิมเกี่ยวกับหลักทรัพย์อยู่แล้ว
2. สหกรณ์ฯ จะหักเงินค่าธรรมเนียมจากเงินกู้ หรือ หักจากเงินเดือน ณ ที่จ่าย (กรณีที่ไม่รับเงินกู้ แต่สหกรณ์ฯ ได้ใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินราคาหลักทรัพย์แล้ว
3. เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้วสหกรณ์ฯ จะส่งคำขอกู้หรือบันทึกข้อความการรับจ่ายเงินกู้พิเศษตามปกติ มาให้พร้อมกับเอกสารอื่นๆ ต่อไป